Raport Bieżący nr 29/2019

Zawarcie istotnych umów przez spółkę zależną od Emitenta

Raport Bieżący nr 29/2019

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej “Spółka”, “Emitent”) dążąc do realizacji celów określonych w strategii grupy kapitałowej Emitenta ogłoszonej raportem bieżącym ESPI nr 14/2018 z dnia 8 maja 2018 roku, tj. w szczególności do pozyskania partnerów strategicznych na rynku polskim oraz mając na uwadze postanowienia dotyczące realizacji KPI sprzedażowych zawartych w umowie inwestycyjnej opisanej raportem bieżącym ESPI nr 13/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 grudnia 2019 roku doszło do zawarcia przez spółkę zależną od Emitenta Medyczne Centrum Telemonitoringu sp. z o. o. (dalej: “MCT”) czterech umów na świadczenie usług i sprzedaż urządzeń Pregnabit (dalej “Umowy”) z następującymi podmiotami wchodzącymi w skład Grupa Blue Medica sp. z o. o.: Elbląskim Centrum Medycznym Lifeclinica sp. z o.o., Centrum Medycznym Volver sp. z o.o., Noble Medicine Premium sp. z o.o. oraz Przychodnie Studenckie sp. z o.o., tj. podmiotami leczniczymi prowadzącymi działalność leczniczą (zwanymi dalej łącznie “Partnerami”).

Przedmiotem zawartych Umów jest sprzedaż łącznie 20 urządzeń Pregnabit na rzecz Partnerów (7 urządzeń na rzecz Elbląskiego Centrum Medycznego Lifeclinica sp. z o.o., 7 urządzeń na rzecz Centrum Medycznego Volver sp. z o.o., 2 urządzeń na rzecz Noble Medicine Premium sp. z o.o. oraz 4 urządzeń na rzecz Przychodni Studenckich sp. z o.o.) oraz świadczenie przez MCT na zlecenie Partnerów na rzecz pacjentek usług Pregnabit polegających m.in. na analizie przesyłanych zapisów KTG przez Ekspertów Medycznych MCT (dalej “Usługi”).

Każda z Umów została zawarta na czas określony, wynoszący 12 miesięcy od momentu wykonania pierwszej Usługi Pregnabit, która ma zostać wykonana nie później niż w terminie 2 miesięcy od zawarcia Umów. Zawarte Umowy mają charakter odpłatny. Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie przedmiotu każdej z Umów obejmuje w szczególności cenę za sprzedaż urządzeń Pregnabit i wynagrodzenie za świadczenie Usług.

Z uwagi na specyfikę prowadzonej przez Emitenta działalności, Zarząd Emitenta uznał zawarcie Umów za istotne w kontekście wysokości przychodów grupy kapitałowej Emitenta osiągniętych w ostatnich czterech kwartałach. Zawarcie umów z partnerami prywatnym na rynku polskim zwiększa możliwość promowania oraz wdrożenia produktów Emitenta w szerszym zakresie na rynku krajowym.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zaloguj się