Raport Bieżący nr 27/2019

Zawarcie kolejnej umowy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej przez spółkę zależną od Emitenta

Raport Bieżący nr 27/2019

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej “Spółka”, “Emitent”), dążąc do realizacji celów określonych w strategii grupy kapitałowej Emitenta ogłoszonej raportem bieżącym ESPI nr 14/2018 z dnia 8 maja 2018 roku, tj. w szczególności do pozyskania partnerów strategicznych na rynku polskim informuje, że w dniu 10  grudnia 2019 r. doszło do zawarcia przez spółkę zależną od Emitenta – Medyczne Centrum Telemonitoringu sp. z o. o. (dalej: „MCT”), kolejnej umowy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej (dalej „Szpital”).

Umowa została zawarta w trybie zamówień publicznych, gdzie udzielającym zamówienia jest Szpital, a w charakterze przyjmującego zamówienie występuje MCT (dalej: „Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostawa przez MCT na rzecz Szpitala sprzętu medycznego w postaci 10 fabrycznie nowych urządzeń Pregnabit wraz z oprogramowaniem do korzystania z powyższych urządzeń oraz udzieleniem licencji. Umowa obejmuje także realizację świadczeń zdrowotnych polegających na  wykonywaniu opisów badań kardiotokografii KTG w oparciu o teleKTG, dla pacjentek Szpitala.

Umowa ma charakter odpłatny. Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności: koszt urządzeń wraz z transportem, koszty ich instalacji i uruchomienia, koszty przeszkolenia personelu i licencji na oprogramowanie.

Z uwagi na specyfikę prowadzonej przez Emitenta działalności, Zarząd Emitenta uznał zawarcie Umowy za istotne w kontekście wysokości przychodów grupy kapitałowej Emitenta osiągniętych w ostatnich czterech kwartałach. Ponadto kontynuacja współpracy z partnerem publicznym na rynku polskim zwiększa możliwość promowania oraz wdrożenia produktów Emitenta w szerszym zakresie na rynku krajowym.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zaloguj się