Raport Bieżący nr 16/2023

Zawarcie umowy dystrybucyjnej

Raport Bieżący nr 16/2023
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje o obustronnym podpisaniu w dniu 25 października 2023 r. umowy dystrybucyjnej _”Umowa”_ ze Scan-Med A/S Norway z siedzibą w Norwegii. Przedmiotem Umowy jest udzielenie Dystrybutorowi prawa do dystrybucji i odsprzedawania urządzeń Pregnabit Pro oraz licencji na korzystanie z Platformy Pregnabit Cloud _”Produkty”_ na uzgodnionym terytorium obejmującym Norwegię, na zasadzie niewyłączności, jak również prawo do oferowania i świadczenia na rzecz użytkowników końcowych – klientów lub osób trzecich działających na wyżej wymienionym terytorium usług dotyczących Produktów, w tym w szczególności usług wdrożeniowych i serwisowych, jak i szkoleń dotyczących Produktów, na warunkach określonych w Umowie. Umowa przewiduje, że Dystrybutor będzie podejmował także umówione działania marketingowe m.in. poprzez promowanie sprzedaży Produktów na terytorium Norwegii w celu jak najlepszego wykorzystania ich potencjału rynkowego. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2027 r. Emitent w bieżącym roku planuje sprzedaż pięciu sztuk urządzeń, a do końca marca 2024 r. zamierza określić plany sprzedażowe urządzeń na 2024 oraz 2025 rok. Emitent uznał powyższą informację za istotną z uwagi na fakt, że pozyskanie nowego partnera zagranicznego otwiera możliwość promowania oraz wdrożenia Produktów Emitenta na nowych rynkach, co w ocenie Zarządu może mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta i jego grupy kapitałowej w przyszłości.
Zaloguj się