Raport Bieżący 17/2023

Zawarcie umowy dystrybucyjnej

Raport Bieżący 17/2023
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje o obustronnym podpisaniu w dniu 26 października 2023 r. umowy dystrybucyjnej _”Umowa”_ ze Scan-Med A/S z siedzibą w Danii. Przedmiotem Umowy jest udzielenie Dystrybutorowi prawa do dystrybucji i odsprzedawania urządzeń Pregnabit Pro oraz licencji na korzystanie z Platformy Pregnabit Cloud _”Produkty”_ na uzgodnionym terytorium obejmującym Danię, na zasadzie niewyłączności, jak również prawo do oferowania i świadczenia na rzecz użytkowników końcowych – klientów lub osób trzecich działających na wyżej wymienionym terytorium usług dotyczących Produktów, w tym w szczególności usług wdrożeniowych i serwisowych, jak i szkoleń dotyczących Produktów, na warunkach określonych w Umowie. Umowa przewiduje, że Dystrybutor będzie podejmował także umówione działania marketingowe m.in. poprzez promowanie sprzedaży Produktów na terytorium Danii w celu jak najlepszego wykorzystania ich potencjału rynkowego. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2027 r. Emitent do końca marca 2024 r. zamierza określić plany sprzedażowe urządzeń na 2024 oraz 2025 rok. Emitent uznał powyższą informację za istotną z uwagi na fakt, że pozyskanie nowego partnera zagranicznego otwiera możliwość promowania oraz wdrożenia Produktów Emitenta na nowych rynkach, co w ocenie Zarządu może mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta i jego grupy kapitałowej w przyszłości.
Zaloguj się