Raport Bieżący nr 2/2022

Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta Nestmedic Spółka Akcyjna

Raport Bieżący nr 2/2022
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 17 stycznia 2022 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 stycznia 2022 roku dokonał wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z podjętymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2021 roku: uchwałą nr 23/2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii K oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii K oraz uchwałą nr 24/2021 w sprawie zmian Statutu Spółki.

W związku z powyższym, kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 132.767,20 zł (sto trzydzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia groszy), tj. z kwoty 996.883,40 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote i czterdzieści groszy) do kwoty 1.129.650,60 zł (jeden milion sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt groszy).

poprzednie brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki:
㤠4
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 996.883,40 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote i czterdzieści gorszy) i dzieli się na:
i. 5.125.000 (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
ii. 703.834 (siedemset trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
iii. 357.000 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
iv. 143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
v. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
vi. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
vii. 2.640.000 (dwa miliony sześćset czterdziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”


nowe brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki:
㤠4
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.129.650,60 zł (jeden milion sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt groszy groszy) i dzieli się na:
i. 5.125.000 (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
ii. 703.834 (siedemset trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
iii. 357.000 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
iv. 143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
v. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
vi. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
vii. 2.640.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
viii. 1.327.672 (jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwie), akcje zwykłe na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Andrijew – Członek Zarządu
Zaloguj się