Raport bieżący 18/2021

Zmiana stanu posiadania

Raport bieżący 18/2021

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”, “Spółka”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia od Pani Patrycji Wizińskiej – Socha (dalej: „Akcjonariusz”) złożonego w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zejściu poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce. Akcjonariusz poinformował w szczególności, że przed rejestracją akcji serii J, Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 1.358.550 akcji Spółki stanowiących 18,54% kapitału zakładowego i uprawniających do 1.358.550 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 18,54% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz poinformował, że nie posiadał akcji Spółki w sposób pośredni.

Akcjonariusz poinformował, że po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki realizowanego w wyniku emisji akcji serii J, Akcjonariusz posiada 1.358.550 akcji Spółki stanowiących 13,63% kapitału zakładowego i uprawniających do 1.358.550 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 13,63% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusz poinformował, że nie posiada akcji w sposób pośredni.

Pełna treść otrzymanego zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.

 

Patrycja_Wizinska-Socha_zawiadomienie_202105280592732352

Zaloguj się