Raport Bieżący nr 32/2018

Zmiana stanu posiadania.

Raport Bieżący nr 32/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 13 listopada 2018 roku Emitent powziął informację od Pana Jacka Szkurłata („Akcjonariusz”), który na podstawie art. 69 ust. 1 w zw. z ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (dalej: „Ustawa o Ofercie”), zawiadomił Spółkę, iż w związku z rejestracją przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonanego poprzez emisję 357.000 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji serii C, o której to rejestracji Akcjonariusz powziął informację z Raportu bieżącego nr 36/2018 Spółki opublikowanego 9 listopada 2018 r., zmniejszył się do poniżej 5 % udział głosów posiadanych przez Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów Spółki. Akcjonariusz poinformował, że przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Akcjonariusz posiadał 300.000 (trzysta tysięcy) akcji Spółki, reprezentujących 5,15 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 5,15 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusz poinformował, że w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariusz posiada 300.000 (trzysta tysięcy) akcji Spółki reprezentujących 4,85 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 4,85 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje Spółki, ani nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy o Ofercie. Akcjonariusz poinformował, że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie. Akcjonariusz poinformował, że łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy o Ofercie i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów wynosi 300.000 (trzysta tysięcy) akcji Spółki reprezentujących 4,85 proc. w ogólnej liczbie głosów. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.
Zaloguj się