Raport Bieżący 18/2023

Zwołanie NWZA na dzień 21 grudnia 2023 roku

Raport Bieżący 18/2023

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje o zwołaniu na dzień 21 grudnia 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta w Warszawie – ul. Pasymska 20, 01-993 Warszawa.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii P w całości oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii P.
6.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii P w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.
7.Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H oraz warrantów subskrypcyjnych serii A oraz zawierającej proponowaną cenę emisyjną akcji serii H, a także uzasadniającej nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał nr 28/2019 i nr 29/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 15 lipca 2019 roku oraz w sprawie zmiany statutu Nestmedic S.A.
9.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 16/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.
10.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402_3_ Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://nestmedic.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: ir@nestmedic.com.

Szczegółowa podstawa prawna:
art. 402_1_ i 402_2_ Kodeksu spółek handlowych.
Załączniki:
a_Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.
b_Projekty uchwał.
c_Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii P w całości oraz zawierająca proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii P.
d_Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H oraz warrantów subskrypcyjnych serii A oraz zawierająca proponowaną cenę emisyjną akcji serii H, a także uzasadniająca nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.
e_Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza.
f_Formularz głosowania przez pełnomocnika.
g_Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
h_Informacja o liczbie akcji i głosów.
i_Zestawienie zmian Statutu.
j_Projekt tekstu jednolitego Statutu.

01._Uchwaly_NWZA_Nestmedic

02._Opinia_Zarzadu_dot._emisji_akcji_serii_P

03._Opinia_Zarzadu_dot._warrantow_serii_A_i_akcji_serii_H

04._Wzor_pelnomocnictwa_NWZA

05._Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika

06._Kluzula_informacyjna_dot._RODO

07._Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow

08._Projekt_tekstu_jednolitego_statutu

09._Zestawienie_zmian_statutu

00._Ogloszenie_o_Zwolaniu_NWZA__1_

 

Zaloguj się